Questions? 089 200 8805

Quantum Learning For Student Programs (QLS)

If you’re a student looking to achieve academic and personal excellence, then look no further than Quantum Learning’s unique educational experiences. Whether it’s our Excellence in Learning, Student Success Summit, SuperCamp, 8 Keys or Student Success Series–our teachings instill the self–esteem and life–changing character traits that’ll empower you for success in college, career, and beyond.

ถ้าคุณเป็นนักเรียนที่กำลังมองหาความสำเร็จในการเรียน และความเป็นเลิศส่วนบุคคล ดังนั้นอย่ามองหาสิ่งอื่นนอกจาก ประสบการณ์การเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของการเรียนแบบควอนตัม ไม่ว่าจะเป็นความเป็นเลิศในการเรียน การประชุมสุดยอดความสำเร็จของนักเรียน ซุปเปอร์แคมป์ กุญแจความสำเร็จ 8 ประการ – การสอนของเราปลูกฝังความมั่นใจในตัวเองและคุณลักษณะการเปลี่ยนชีวิต ซึ่งจะส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานที่ทำงานและอื่นๆ 

QLS programs are designed to meet schools and organizations’ objectives. The experienced QLS team will blend selected modules from SuperCamp along with the Eight Keys of Excellence character building program in single, multiple day or residential programs.

QLS คือการสอนเทคนิคด้านการเรียน ที่พัฒนามาจากการวิจัยการทำงานของสมอง เพื่อนำศักยภาพของสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการจำ การจดบันทึก การเขียน-อ่าน และการสอบ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้สามารถปรับใช้ได้กับทุกวิชา และทุกชั้นเรียน
นอกจากนั้น ยังเสริมทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต ซึ่งไม่มีสอนในห้องเรียน เช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การบริหารเวลา การตัดสินใจ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการเคารพตนเองและผู้อื่น ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่จะติดตัวบุตรหลานของท่าน และสามารถนำทักษะนี้ไปใช้ได้จริง ตลอดชีวิต

Quantum Academy are designed to meet college and organizations’ objectives. Goal setting, personal growth plan, personality development and visualization are main focus along with the 8 keys of excellence character building program.

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบ เพื่อนักศึกษามหาวิทยาลัย เนื้อหาจะเน้นเรื่องการวางแผน เป้าหมายชีวิต กลยุทธ์และวิธีการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ผสมผสานกับสาระสำคัญของ กุญแจแห่งความเป็นเลิศทั้ง 8 ประการ เป็นการตั้งต้นที่มีแบบแผน เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย และเดินไปตามแผนอย่างมีระบบ เพื่อบรรลุเป้าตามที่ตั้งไว้

SUPERCAMP THAILAND

SuperCamp is a summer program for students grades 6 - 12 ต่างจากแคมป์ในโรงเรียนที่มุ่งเน้นวิชาการในด้านต่างๆ เพียงอย่างเดียว SuperCamp พร้อมที่จะติดตั้งเทคนิคการเรียนที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

Our Key Area Of Focus

ACADEMIC CONFIDENCE

Students gain specialized academic strategies applicable in any learning situation. Topics covered include effective reading and writing strategies, study skills, creative thinking, meaningful and memorable note-taking, and memorization tools. Our goal is to empower students to excel in all subjects.

ความเชื่อมั่นและมั่นใจทางวิชาการ

นักเรียนจะได้เรียนรู้กลยุทธ์เฉพาะแบบที่ช่วยในการเรียนรู้ ได้แก่ กลยุทธ์ในการเขียนและการอ่าน ทักษะการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ การจดบันทึกที่น่าจดจำและมีความหมาย เครื่องมือที่ช่วยในการจำ เป้าหมายของ SuperCamp คือ สร้างพลังความสามารถที่โดดเด่นให้กับนักเรียนในทุก ๆ วิชาที่เรียน

PERSONAL SUCCESS

Students experience many personal insights during their time at SuperCamp. We help them build self-confidence and motivation and teach them the value of strong relationships. Topics covered include positive communication, conflict resolution, time management, self-reflection, and goal-setting. We inspire students to value themselves and believe in their ability to excel in all areas of their lives.

นักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างที่ใช้เวลาอยู่ที่SuperCampเราจะช่วยพวกเขาสร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในตนเอง อีกทั้งสอนให้พวกเขาได้รับรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพที่ดีและแน่นแฟ้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสื่อสารเชิงบวก การแก้ไขปมขัดแย้งต่าง ๆ การบริหารจัดการเวลา การมองสะท้อนตัวเอง การสร้างเป้าหมายในการกระทำ เป้าหมายในชีวิต เราจะสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาในการที่จะมองตัวเองอย่างมีคุณค่าและเชื่อในศักยภาพของตัวพวกเขาเองว่า พวกเขานั้นโดดเด่นและมีความสามารถในทุก ๆ สิ่งที่พวกเขาเป็น ในทุก ๆ สิ่งที่พวกเขาทำ

LEADERSHIP

The ability to lead is a fundamental part of academic confidence and personal success. Topics include creative thinking, goal-setting, problem-solving, team building, collaboration, and time management. Through teamer participation students discover what their strengths are as leaders, the role they play on a team, and how to bring out the best in other people.

ความสามารถในการเป็นผู้นำ คือส่วนหนึ่งของพื้นฐานความมั่นใจและความสำเร็จเฉพาะบุคคลในเชิงวิชาการ  SuperCampจะสอนขบวนการคิดสร้างสรรค์ การตั้งเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา การสร้างทีม การร่วมมือกัน การบริหารจัดการเวลา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะค้นพบจุดเด่นจุดแข็งของตัวเองในฐานะของผู้นำ ตามบทบาทที่พวกเขาได้เล่นจากการเป็นส่วนหนึ่งของทีม และทำอย่างไรที่จะดึงเอาจุดที่ดีที่สุดในตัวผู้อื่นออกมา

SELF-EMPOWERMENT

Breaking through self-imposed personal fears and limitations is a vital learning and growth experience for students. Topics include risk-taking, trust, comfort zone vs. learning zone, and setting goals that reflect personal values and beliefs. Students participate in an outdoor challenge course that produces strong feelings that they are capable of doing anything they set their mind to.

การก้าวข้ามความกลัว ความกังวล และขีดจำกัดของตนเอง แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของนักเรียน

หัวข้อที่สอน ได้แก่ การกล้าเสี่ยง  ความไว้วางใจ ความแตกต่างระหว่างที่ ๆ นักเรียนอยู่แล้วรู้สึกคุ้นเคย รู้สึกสบายใจ ไม่ต้องขวนขวาย กับ ที่ ๆ นักเรียนต้องเรียนรู้ ต้องพยายามใช้ชีวิต ต้องต่อสู้ ดิ้นรน การตั้งเป้าหมายในชีวิต สะท้อนถึงค่านิยมของตนเอง และความเชื่อ  นักเรียนจะได้เข้าร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งที่ท้าทาย ช่วยสร้างความรู้สึกฮึกเหิมและเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขากำหนดจิตและตั้งใจจะทำ

CHARACTER DEVELOPMENT

Our 8 Keys of Excellence teach students to match their behavior with their values, learn from their mistakes, speak honestly and kindly, make the most of every moment, make their dreams happen, take responsibility for their actions, be flexible, and live their best life. When students embrace these principles, they are inspired to strive for personal excellence.

กุญแจสู่ความเป็นเลิศทั้ง 8 ประการจะช่วยให้นักเรียนกำหนดพฤติกรรมของตนเอง ให้เข้ากับคุณค่าของสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาด การใช้คำพูดที่สุภาพและอ้อนน้อม  การใช้เวลาให้เกิดคุณค่าสูงสุด การทำฝันให้เกิดขึ้นจริง  การรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง  มีความยืดหยุ่น และการใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามีความสุข เมื่อนักเรียนสามารถปฏิบ้ติตามกฎเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนมีความเป็นเลิศ

FUN!

We believe that to be effective learning must be fun. At SuperCampwe utilize research-based educational practices to create a joyful and engaging learning environment. We include music, fun activities, entertaining skits, and energetic games. Students participate in their learning at SuperCamp—they don’t just observe! When learning is meaningful, memorable, and joyful, students excel.

เราเชื่อว่า การเรียนรู้จะบังเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อมันน่าสนุก ที่ SuperCampเราจะใช้วิธีการเรียนที่ได้มาจากการวิจัยแล้วว่าได้ผลสูงสุดในการสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่น่าสนุกสนานมีชีวิตชีวา เพื่อให้นักเรียนอยากที่จะเรียน   เราจะใช้เสียงเพลง กิจกรรมนันทนาการ การแสดงสั้นๆ รวมทั้งเกมส์ที่สร้างความกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเปร่า ที่ SuperCampนักเรียนทุกคนไม่ใช่แค่สังเกตการณ์เฉยๆ แต่จะมีโอกาสได้ร่วมทำกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมอย่างแน่นอน เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าการเรียนนั้นน่าสนุก น่าจดจำ และมีความหมาย นักเรียนจะพัฒนาไปได้ไกล และฉายความโดดเด่นในตัวเองได้อย่างน่าประทับใจ

Quantum Learning Excellence in Teaching

What is Quantum Teaching?

Quantum teaching is a brain-based teaching philosophy that includes many specific guidelines for creating an effective learning environment, designing curriculum, delivering content and facilitating the learning process.Quantum teaching is about bringing joy to teaching and learning with ever-increasing “Aha” moments of discovery.  It’s teaching philosophy is centered on presenting content to students in engaging and energizing ways thus allowing students to become lifelong learners who are responsible for their own learning.

          ระบบการสอนแบบควอนตัม เน้นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร วิธีการสื่อสารที่จะเอื้อให้เกิดภาวการณ์เรียนรู้ การสอนแบบควอนตัมจะช่วยให้ครูเป็นโค้ชได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อครูสามารถสื่อเนื้อหาของบทเรียน ออกไปให้กับนักเรียนได้อย่างมีพลัง สนุกสนาน จนนักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้เอง “อ๋อ .. มันเป็นอย่างนี้เอง”